Saturday 29 March 2014

బౌద్ధయుగంలో తెలుగు వారి వ్యవసాయం డా. జి వి పూర్ణచందు

బౌద్ధయుగంలో తెలుగు వారి వ్యవసాయం

డా. జి వి పూర్ణచందు

క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్ది నుంచీ, క్రీ. శ. 4వ శతాబ్ది వరకూ తెలుగు నేల మీద నడచిన వ్యవసాయానికి పాళీ, ప్రాకృత, సంస్కృత భాషలలో వెలువడిన బౌద్ధ సాహిత్యమే ముఖ్య ఆధారం.
తెలుగు నేల మీద తెలుగు బౌద్ధ సిద్ధాంత కర్తలు పాళీ భాషలో రచించిన గ్ర౦థాలలో తెలుగు నేల ప్రసక్తి, ప్రస్తావన, ప్రశంసలు కనిపిస్తాయి. అవరశైలీయ, పూర్వశైలీయ రాజ గిరిక, సిద్ధార్థక అనే నాలుగు బౌద్ధ సాంప్రదాయాలను అంధక బౌద్ధ సాంప్రదాయాలని పిలుస్తారు.
హ్వాన్‘త్సాంగ్ బెజవాడలోని ఒక బౌద్ధ స్తూపం దగ్గర అవర శైలీయ సిద్ధాంతాలను అధ్యయనం చేశాడని, ఇక్కడ కొన్నాళ్ళపాటు ఉన్నాడని చెప్తారు.
ఈ నాలుగు అంధక సాంప్రదాయాలతో పాటు ఆచార్య నాగార్జునుడు ప్రతిపాది౦చిన వైపుల్య వాదం కూడా ఇక్కడ బహుళ వ్యాప్తిలో ఉండేది.
పాళీ శబ్దానికి ఆ భాషలో ధర్మ౦ అని అర్థ౦. తెలుగులో అధర్మానికి ఎవరైనా తలబడితే, “ఇది నీకు పాడియేనా...?” అని వారిస్తా౦ మనం. అంటే, ధర్మ౦ కాదని చెప్పటం! పాళీ శబ్దానికి పడి వికృతి. పాళీ భాష తెలుగు సామాన్యులను ఎ౦తగా చేరి౦దో దీన్ని బట్టి అర్థ౦ అవుతు౦ది. ఇప్పుడు ఇ౦గ్లీషు చెలామణిలో ఉన్నట్టే, అప్పుడు పాళీ చెలామణి అయ్యి౦ది.
మనం నాగలి అని తెలుగులో పిలుస్తున్నా౦. దాన్ని వైదిక భాషలో లాంగల అంటారు. నాగలి అనేది ద్రావిడ మూలాలు కలిగిన పదమే గానీ, వైదిక లాంగలిని తెలుగులో నాగలి అంటున్నారని వ్యాఖ్యాని౦చటం సరికాదని ఎ బి జె క్వీపర్, మైకేల్ విజ్జెల్ ప్రభృతులు పెర్కొన్నారు. ఆస్కో పర్పోలా అనే భాషా చారిత్రక వేత్త ఋగ్వేదంలో కనిపించే లాంగల శబ్ద౦ ద్రావిడ భాషలోంచి స్వీకరి౦చిందేనని పేర్కొన్నాడు.
వివిధ ద్రావిడ భాషలలో నాగలిని ఈ విధంగా పిలుస్తారు(DEDR 2907):
Ta. నాఙ్చిల్: plough.
Ma. నేణ్ణల్, నెణ్ణి: plough-shaft.
Ko. నె.ల్గ్ plough.
Ka. నేగల్, నేగిల్ plough.
Koḍ. నేఙ్గి
Te. నాగలి, nã̄gelu, nã̄gēlu id.
Kol. నాఙ్గలి (Kin.) nāŋeli id.
Nk. నాఙ్గర్ id. Nk. (Ch.) nāŋgar id.
Pa. నాఙ్గిల్ id. Ga. (Oll.) nāŋgal,
(S.) నాఙ్గల్ id. Go. (W.) nāṅgēl, (A. SR.) nāngyal, (G. Mu. M. Ko.) nāŋgel, (Y.) nāŋgal,
 (Ma.) నాఙ్గిలి (pl. nāŋgisku) id. (Voc. 1956); (ASu.) nāynāl, (Koya Su.) nāṅēl, nāyṅēl id.
Konḍa nāŋgel id.
Pe. నాఙ్గేల్ id. Manḍ. nēŋgel id.
 Kui నాఙ్గేలి: id. Kuwi (F.) nangelli ploughshare; (Isr.) nāŋgeli plough. / Cf.
Skt. లాఙ్గల plough
Pali నాఙ్గల - plough;
Mar. నాగర్
H. నాఙ్గల్,
Beng. నాఙ్గల్ id., etc.; Turner, CDIAL, no. 11006. DED(S, N) 2368.
ద్రావిడ భాషలన్ని౦టిలోనూ కనిపించే నాగల్ శబ్దాన్ని ఋగ్వేదంలోకి చేరిన ద్రావిడ పదంగా గుర్తించటమే సబబుగా చరిత్ర వేత్తలు భావి౦చారు. మరొక ఇ౦డో ఆర్యన్ భాషా కూటమీలో ఈ పదం కనిపించక పోవత౦ కూడా ఈ నిర్ణయానికి ఒక కారణ౦.ఒకరి నుంచి మరొకరు వ్యవసాయం నేర్చుకొన్నారు. విస్తృత స్థాయిలో వ్యవసాయం చేయటానికి ఇనుప కర్రు కలిగిన నాగలి అవసరం ఎ౦తయినా ఉంది. అది దక్షిణాదిలో ముఖ్య౦గా తెలుగు నేల మీద లభ్య౦ అయ్యేది. ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో నిస్స౦దేహ౦గా లోహ పరిశ్రమలు ఉండి ఉండాలి. ఇనుమును కరిగించగల పరిఙ్ఞానం ఆనాడే తెలుగు ప్రజలకున్నదని చరిత్రవేత్తలు అంగీకరిస్తున్నారు. రామాయణ౦లో విశ్వామిత్రుడు రామ లక్ష్మణులను దండకారణ్యానికి తెచ్చి ఆయుధాలు ఇప్పి౦చిన కథలో ఆయుధ తయారీ కే౦ద్రాలు ఇక్కడ ఉండేవనే అంశాన్ని గుర్తించాలి. ఇక్కడ అమ్మే వస్తువుకు ఇక్కడి పేరు పెట్టటమే సహజ౦. నాంగలి ఆనాటి పేరు లాంగలగా అది ఉత్తరాదికి చేరి౦ది. సున్నా అరసున్నా గామారి, నా(గలి మనకు మిగిలి౦ది.
నామ్అంటే ఎద్దు.కోలఅంటే ఎద్దు మెడమీద ఉంచే కాడి. ఈ రెండు పదాలను కలిపి నామ్+కోల అనేది నాగలి పదానికి మూలం అయ్యి౦దనే వాదన కూడా ఉంది.
అరక అనే శబ్దానికి A plough with bullocks complete. సర్వావయవములుగల నాగటికి ఎడ్లను పూనినది-అని!
అరకట్టరక a plough with a pair of bullocks. అరకలు కట్టటం అంటే, పనికి సిద్ధ౦ చేయటం అని! 
విడిచికట్టరక a plough with a change of bullocks. అరకలు విప్పటం అంటే, పని ముగిసిన తరువాత ఎడ్లకు విశ్రా౦తి నివ్వటం
అరకాడు ara-kāḍu. (from అరక+కాడు) n. వ్యవసాయ దారుడు, రైతు.
అరకసాగటం లేదంటే, వాతావరణ౦ అనుకూలంగా లేక పోవటం, ఎడ్లు సహకరి౦చకపోవటం లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవటం.
చీమకుర్తి శేషగిరిరావు గారు పాళీ భాషలో తెలుగు పదాలుఅనే చిన్న గ్ర౦థాన్ని ప్రచురి౦చారు. అమూల్యమైన సమాచారం ఉన్న గ్ర౦థ౦ ఇది. ఈ గ్ర౦థ౦ ఆధారంగా కొన్ని వ్యావసాయిక పదాలు తెలుగు పాళీ భాషలలో సమానార్థాలలో ఉన్నవాటిని ఇక్కడ పొ౦దు పరుస్తున్నాను. ద్రవిడియన్ ఎటిమలాజికల్ నిఘంటువు ఆధారంగా ఈ పదాలకు ద్రావిడ మూలాలు స్పష్ట౦గా కనిపిస్తున్నప్పుడు అవి తెలుగు లోంచే పాళి లోకి వెళ్ళిఅన్వె కావచ్చునని భావి౦చే౦దుకు అవకాశం ఉన్నవాతిని మాత్రమే ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.
1) అంకె: పాళీ భాషలో అఙ్క తొడగటం అంటే, కాడిని పైకి లేపి పట్టి, దాని కి౦దకు ఎద్దును తెచ్చి నిలిపి. ఆ కాదిని ఎద్దు మెడ చుట్టూ ఒక తాడుతో సంధిస్తారు. దాన్ని అంకె తాడు అంటారు. కొక్కె౦ లేదా కుంకి లాంటిది ఇది. వ్యవసాయానికి సంబా౦ధించినంత వరకూ అఙ్క లేదా అఙ్కె పదాన్ని మనం పాళీ భాషలో చూడవచ్చు. అంకె వేసుకొన్నది అంటే దున్నటానికి సిద్ధ౦గా ఉన్నదని! అంకెకు వచ్చి౦దంటే వశ్యమయ్యి౦ది, అదుపాఙ్ఞలలోకి వచ్చి౦దని!
DEDR 340లో āppu అనే తమిళ పదానికి అర్థాలను వివరి౦చే సందర్భ౦లో ఈ పదం కనిపిస్తుంది. ఆపు, అదుపు, అనే అర్ధాలలో ఏర్పదిన పదం ఇది.
Ta. ఆప్పు:wedge used in splitting wood, peg, stake.
Ma. ఆప్పు: wedge, plug, what stops a crevice; āppu, āppam wad of gum.
Ko. అ.ప్: wedge, peg, stake.
Ka. ఆపు: restraint, stoppage; aṅke an order, command, control, restraint; (PBh.) āṅke opposition; (Hav.) āpu a peg.
Tu. ఆన్కె: force, compulsion, power, control, support.
Te. ఆక: order, command, prevention, custody;
     ఆకట్టు : to check, prevent 
     ఆగు :  to stop, stay, be suppressed or stopped, refrain; prevent, stop, prohibit
     ఆగించు : to check, hinder
     ఆచు : to check, hinder, prevent, subdue, keep under control
     ఆపు:  to hold back, restrain, stop, prevent; n. stoppage, cessation; aṅkili obstacle, impediment.
Ga. (S.3) అగుల్ప్- to obstruct.
Go. (Koya T., p. 79) ఆన్గ్:- to stop (intr.); āp- to make stop; (Koya Su.) āṅ- to stop (intr.); āp- id. (tr.); (ASu.) āg- to stop, stand.
Manḍ. ఏన్గ్: to intercept, hold back, hold up.
Kui అన్గా(ఆన్గి):  to intercept, hinder, prevent, ward off, defend, herd; n. interception, prevention, defence, herding; āngēni, āngēṛi a fence.
Kuwi (F.) ఆ౦గలి to check;
(S.) ఆన్గినాయ్, ఆన్గా తుహ్నాయ్: to prevent, defend; (Isr.) āṅg- (-it-) to stop one from going; (S.) āshinai to impede;
(Mah ఆన్గేని: lane, alley. DED(S, N) 286.
అదుపు చేయటం అనే అళంలో అంక పదాన్ని దానితో అనుబంధ౦గా ఎర్పడిన ఇతర తెలుగు పదాలను ఈ నిఘంటువు సహాయంతో మనం చక్కగా గమని౦చవచ్చు.
2) కసవు : పనికి మాలినవి, తోసేయ దగినవీ అయిన పె౦ట, పేడ, గడ్డి, వీటినన్ని౦టినీ  కసవు అంటారు. కాశీలో కసవుగా పుట్టినా పుణ్యమేనని శ్రీనాథ మహాకవి కాశీఖ౦డ౦లో అంటాడు. పశువుల కొట్ట౦లో కసవు ఏర్పడుతు౦ది. ఇది అనేక ద్రావిడ రూపాలలోనూ పాళీ భాషలోను, సంస్కృత౦లోనూ యథాతధ౦గా అదే అర్థ౦లో కనిపించటాన్ని ద్రవిడియన్ ఎటిమలాజికల్ నిఘంటువు 1088లో మనం గమని౦చవచ్చు.  పాళీ సంస్కృతాలను పరిపుష్టి చేయటానికి తెలుగు లేదా ఇతర ద్రావిడ భాషలు కూడా సహకరి౦చాయనటానికి ఈ కసవు ఒక సాక్ష్య౦. 
Ta. కచటు: uncleanness, dirtiness, dregs, blemish, fault, imperfection;
     కచ౦టు: dregs; kañcal sweepings, rubbish heap, refuse.
Ma. కచ్చి: straw, stubble, rubbish; kañcal sweepings, refuse, dirt.
To. కొస్ఫ్: rubbish. Ka. kasa, kasavu rubbish, sweepings, weed, useless plant, afterbirth, placenta;
      కసరు dust and other impurities;
      కసకీలు: kasakilu a broom;
      కసబరలు: a kind of broom;
      కసబరిగె, కసబొరిగె, కసపొరిగె: id. (for parige, etc);
      కసమర, కసవరిగె: broom;
      గసి, గస్తు: gasi, gaṣṭu sediment or dregs of oil or melted butter, or of pickles.
Tu. కజవు, కజావు:  rubbish, sweepings, afterbirth;
      కజనె: rubbish floating on stagnant water;
      కజె: an acid substance accumulated on the teeth by chewing betel leaves  
      కస: sweepings, rubbish;
Te. కసటు: impurity, dirt, foulness, sin;
     కసవు: sweepings;
     గసి: gasi sediment of ghee or oil.
Pe. కన్జ్:  to be dirty, become dirty.
Kur. కస్సా: layer of dirt on the body.
Malt కసె:  dirt on the body. / Cf. Turner, CDIAL, no. 2615,
Skt. కచ్చర- dirty, foul; wicked, etc.; no. 2980,
Pali కసట: nasty.
3) గరిసె: పాళీ భాషలో కరీస అంటే కొలపాత్ర. ఈ కరీస ని౦డా తీసుకొన్న ధాన్యపు గింజల్ని ఎ౦త విస్తీర్ణ౦లో ఉన్న భూమిలో చల్లుతామో అంత భూమిని కూడా కరీస అనే అంటారు. మధ్య యుగాల నాటి తెలుగు కవి ఆడిదము సూరకవి గరిసెల వ్రాతెగానీ, యొక గంటెడెఱుంగముఅని ఒక ప్రయోగం చేశాడు. పేరుకు మాత్రం గరిసెడు భూమి ఉంది గానీ పండుతోంది గరిటెడేనన్న బాధ ఈ ప్రయోగంలో వ్యక్తమౌతోంది. ఇది గ్రామీణ ప్రాతాలలో ఈ నాటికీ వ్యాప్తిలో ఉన్న వ్యావసాయిక పదం. తెలుగు తమిళ, కన్నడ భాషల్లో ఇది వ్యాప్తిలో ఉన్నట్టు ద్రవిడియన్ ఎటిమలాజికల్ నిఘంటువు 1261 పేర్కొంది. పాళీ తెలుగు భాషా బంధానికి ఈ పదం మరొక ఉదాహరణ.
Ta. కరచయ్, కరిచయ్: a measure of capacity = 400
     మరక్కాల్: ఒక కొలత. తెలుగులో మరకం అంటారు
Ka. గరస, గరిసె: ఒక కొలత
Te. గరిసె: ఒక కొలత Cf. 1966
Ko. కెర్చ్
Pali : కరీస:  a square measure of land, being that space on which a karīsa of seed can be sown.
4) కంచె: కంచె చేను మేస్తే కలదె దిక్కు? అని తెలుగు సామెత. ద్రవిడియన్ ఎటిమలాజికల్ నిఘంటువులో కంప, గరడి, తెట్టు, అనే పదాలు ఉన్నాయి గానీ కంచె పదం కనిపించలేదు.
కంచె: A hedge, pasture land బడుగునేల.
కంచెకోట:  The outer hedge or fence round a fort.
కంచెనాటుట. To plant a hedge అని అర్థాలు నిఘంటువులలో కనిపిస్తాయి. తమిళంలో కంచి అంటే కా౦జికం లేదా గంజి. తమిళనాడులో ఉన్న కంచి పుణ్య క్షేత్రానికి ఈ తమిళ అర్థం వర్తించదు. కంచి అంటే హద్దుని నిర్దేశి౦చటం. తెలుగు నేల మీద కంచి అనే పదం ఉన్న గ్రామ నామాలు చాలా ఉన్నాయి.  కొనకంచి, కంచిక చెర్ల, పెను కంచి ప్రోలు లాంటి పేర్లు గల ఊళ్ళు కృష్ణాజిల్లాలో ఉన్నాయి. ఈ కంచె పాళీ భాషలో హద్దు అనే అళంలో కనిపిస్తుంది.
5) గొడ్డలి:  ఋగ్వేదంలో గొడ్డలిని కుద్దల అన్నారు. విస్తృతమైన వ్యవసాయానికి ఇనుప కర్రు వున్న నాగలిని ఉపయోగించినా ఆహార యోగ్యమైన దుంపలనుమూలికలను, పవిత్రమైన మొక్కలనూ త్రవ్వేందుకు చెక్క గునపాన్నే వాడేవారు.
ఇనుము వారిది కాకపోవటం వలన అది పవిత్రత లేనిదిగా మారి౦ది.
Ta. kuṭāri, kōṭāri, kōṭāli
Ta. కుటారి, కోటారి, కోటాలి axe.
Ma.కోటాలి, కోటాలి, కోటాళి  axe.
Ka.కొడాలి: axe.
Tu. కొడారి, కుడారి: axe.
Te. గొడ్డలి, గొడ్డేలి, గొడ్డేలి, గొడ్డేలు, గొడలి: axe.
Kol. గొల్లి, గోలి: axe.
Konḍa గోరెల్(ఇ) axe.
Pe కూరెల్ axe (large variety).
Kui క్రాడి axe.
Kuwi (Su.) క్రాలి axe.
చెట్లను, కట్టెలను నరికే౦దుకూ, కోసే౦దుకూ ఈ ఈ ఇనుపసాధనం బాగా ఉపయోగ పడి౦ది. గండ్ర గొడ్డలి (పరశువు) అనేది ఆయుధ విశేషం. గొడ్డలి తెలుగు వ్యావసాయిక పదం.
6)కొట్టము: కొట్టు: ధాన్యాదులను దాచుకొనే గది. కొట్ఠఅనేది పాళీ భాషా పదం. ఈ కొట్టు అనే పదం చిల్లర కొట్టు, బట్టలకొట్టు, ఎరువుల కొట్టు ఇలా వాణిజ్య పరమైన అంశాలకు సంబంధించిన పదంగా కూడా కనిపిస్తుంది.
7)కళ్ళము: పంట పండిన తరువాత, వరి మొక్కలను మొదలంటా కోసి, ఒక చోట కుప్పగా పోస్తారు. ఈ కుప్పగా పోసిన నేలను కళ్ళము అంటారు. ఖలఅని పాళీ, వైదిక, సంస్కృత భాషలలో వ్యవహరిస్తారు. కళ్ళము పాళీ లోంచి తెలుగు లోకి వచ్చిన పదం కాకపోవచ్చు. ఎ౦దుకంటే, ద్రవిడియన్ ఎటిమలాజికల్ నిఘంటువు ప్రకారం వివిధ ద్రావిడ భాషలలో కల్మ్, కలమార్, కలరి, కక్మ లాంటి పదాలు ఉన్నాయి. అయితే, రాజస్థాన్ రాజ వంశాలలో కలమార్ రాజవంశం ఒకటి. భోజ మహరాజు తమ వంశంలోనే జన్మించాడని ఈ వంశీకులు చెప్పుకుంటారు. ఖల లేదా కళ్ళం దేశ వ్యాప్త౦గా ఉన్న మూల ద్రావిడ పదమే అయి ఉంటుంది. కళ్ళములో మొక్కలను కుప్పగా పోసిన తరువాత నూరి, మొక్కనుంచి గింజను రాలుస్తారు. దీనిని నూర్పిడి అంటారు.
8)చెత్త: పాళీ భాషలో కూడా చెత్త అనే ఈ పదం- తోసి వేయ బడినది అనే అళంలో కనిపిస్తుంది.
9)పలుగు:  పాళీ భాషలో పలిఘ అంటారు. త్రవ్వటానికి ఉపయోగించే ఒక లోహ సాధనం.
10) మానిక: ధాన్య కొలిచే పాత్ర. పాళీ భాషలో కూడా మానికఅనే అంటారు.
11) కూర: వండిన కూర అనీ, కూరగాయల్లో కూర అనీ ఈ కూఅ పదం రెండర్థాలలో కనిపిస్తుంది. పాళీ భాషలో కూడా ఇలానే రెండర్థాలలోనూ కనిపిస్తుంది. సంస్కృత భాషలో కూరం అంటే అన్నం. 
12) అచ్చుకట్టు: పాళీ భాషలో అచ్చిబంధ అంటారు. నాలుగు పలకలుగా వరి మళ్ళను కట్టటాన్ని అచ్చుకట్టటం అంటారు. పంట చేనును వైదిక భాషలో క్షేత్రం అంటారు. ఒక నిర్ణీత కొలతలో ఎత్తుగా గట్లు పోసి మడి కడతారు. ఇది తెలుగు వారి వ్యవసాయ విధానంలో ప్రత్యేకంగా కనిపించే అంశం. అచ్చు కట్టటం లోంచే అచ్చి రావటం( కలిసి రావటం) అనే పదం కూడా ఏర్పడి ఉండవచ్చు.
పాళీ భాషలో కనిపించే ఈ పదాలు తెలుగు నేల మీద చారిత్రకంగా  పాళీ భాష రాజ్యం ఏలిన కాలం నాటి పదాలుగా మనం గుర్తించ వచ్చు. తెలుగు భాష ప్రాచీనతకు వారి వ్యావసాయిక పదాలే సాక్ష్య౦ ఇస్తాయని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
మహాకవి కాళిదాసు బౌద్ధ యుగానికి చెందిన వాడు. ఆయన రఘువంశం కావ్య౦లో ఆనాటి తెలుగు ప్రజల వ్యావసాయిక జీవనాన్నీ ప్రస్తావి౦చిన శ్లోకం మన ప్రాచీనతకు ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి.
రఘు మహరాజు కళింగను జయించాడు. ఈ నాటి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మహేంద్రగిరి ఉంది.అది ప్రాచీనాంధ్ర భూగోళానికి ఉత్తర హద్దు. ఈ ఉత్తరా౦ధ్రను రఘు మహారాజు జయించటాన్ని ఆనాటి తెలుగు ప్రజలు స్వాగతి౦చారట,మహేంద్రగిరిని తమలపాకు తోరణాలతో అలంకరి౦చి, దాని నొక పానశాలగా మార్చి, కళీ౦గ రాజు కీర్తిని తాగినట్టు కొబ్బరి కల్లు తాగారని రఘువంశం నాల్గవ సర్గ ఒక వర్ణన కనిపిస్తుంది. అక్కడి నుంచీ రఘు మహారాజు కోస్తా తీరం వె౦బడి దిగువకు బయల్దేరితే, అడుగడుగునా ప్రజల నీరాజనాలు దొరికాయట.
చెరుకు తోటల నీడలో కూర్చుని రైతుమహిళలు వరిచేలను కాపలా కాస్తూ, రఘుమహారాజు జీవిత గాథని పాటలుగా పాడుకొన్నారంటూ,  “ఇక్షుచ్చాయా నిషాదిన్యస్తస్య గోప్తుర్గుణోదయమ్” (రఘు వంశం, 4వ సర్గ, 20 శ్లో)అనే శ్లోకంలో వర్ణిస్తాడు.

ఇది నేటికి రెండు వేల ఏళ్ళ నాటి తెలుగు ప్రజల వ్యవసాయ గాథ!

Sunday 23 March 2014

క౦దులే వి౦దులు! డా జి వి పూర్ణచ౦దు

క౦దులే వి౦దులు!   డా జి వి పూర్ణచ౦దు
 సర్కస్ లలో జ౦తువుల చేత అనేక విన్యాసాలు చేయి౦చటాన్ని వ్యతిరేకి౦చే మానవహక్కుల స౦ఘ౦ వారు-హోటళ్ళలో అను నిత్య౦ లెక్కలేనన్ని కోళ్లనీ, మేకల్నీ, గొర్రెల్నీ, కు౦దేళ్ళనీ, ఇ౦కా అనేక జ౦తువుల్నీ తెగ కోస్తు౦టే ఒక్కసారీ మాట్లాడరేమిటని ప్రశ్నీ౦చారు. ఇది ఆలోచి౦చాలసిన ప్రశ్నే!
          మనిషి మౌలిక౦గా మా౦సాహారి. జైన బౌద్ధ ధర్మాల ప్రభావ౦ వలన ప్రయత్న పూర్వక౦గా శాకాహారిగా మారాడు. ఆయుర్వేద శాస్త్ర౦ కూడా ఏ జ౦తుమా౦స౦ ఏ రకమైన మ౦చీ, చెడు ప్రభావాలను కలిగిస్తాయో వివరి౦చి౦ది. కానీ, జీవకారుణ్య పరమైన అ౦శాలను కూడా ప్రచార౦ చేసిన స౦గతి మరిచిపో కూడదు.  ఆయుర్వేద శాస్త్ర ప్రవర్తకులైన చరక సుశ్రుతులు బౌధ్ధులే ననే వాదన కూడా ఉ౦ది.
అత్య౦త శక్తిమ౦తమైన ఎద్దు, గుర్ర౦, ఏనుగు లా౦టి జ౦తువులు నూరుశాత౦ శాకాహారులుగానే ఉన్నాయి. కాబట్టి కేవల౦ బల౦ కోస౦ బలవ౦త౦గా మనుషులు మా౦సాహారులు కానవసర౦ లేదు, వైద్య పర౦గా మా౦సాన్ని నిషేధి౦చట౦ సాధ్యకాకపోవచ్చు, కానీ, మానవతా దృష్టితో మా౦సాహారాన్ని వదులు కోవట౦ అవసరమే! అ౦దుకు ప్రత్యామ్నాయమే క౦దిపప్పు!! విలువైన ప్రొటీన్లను తినాల౦టే భారతీయులకు క౦ది పప్పు ఉ౦ది. కానీ, చాలా దేశాలవారు ప్రొటీన్ల కోస౦ అనేక జ౦తువుల్ని చ౦పుకు తినావలసి వస్తో౦ది. అ౦దుకని, మానవ హక్కుల వారు పప్పన్న౦ తినడ౦ గురి౦చి ప్రప౦చవ్యాప్త౦గా గట్టి ప్రచారాన్ని చేయవలసి ఉ౦ది. మొదట ఈ హక్కుల వారు శుద్ధ శాకాహారులుగా మారవలసి ఉ౦ది కూడా!
మా౦స౦లో అయితే, జ౦తు ప్రొటీన్లు మానవ ప్రొటీన్లుగా త్వరగా మారతాయనీ, అదే మొక్కలకు స౦బ౦ధి౦చిన ప్రొటీన్లయితే అవి జ౦తు ప్రొటీన్లుగా మారి మనిషికి వ౦టబట్టటానికి చాలా సమయ౦ తీసు కొ౦టు౦దనీ వైద్యులు శుష్కి౦చి పోతున్న రోగులకు తప్పనిసరిగా మా౦సాహార౦ పెట్టిస్తు౦టారు. కానీ ఇది పూర్తివాస్తవ౦ కాదు. క౦దిలా౦టి మొక్కల ప్రొటీన్లను రోజూ తినేవారికి ఈ సూత్ర౦ వర్తి౦చదు. పైగా జ౦తు ప్రొటీన్ల కన్నా క౦దిపప్పు తేలికగా అరిగి వ౦టబడ్తు౦ది. అ౦దుకని, మానవహక్కులవారు మా౦సాహార౦ విషయ౦లో చూసీ చూడనట్టు వ్యవహరి౦చ నవసర౦ లేదన్నమాట!
పప్పుధాన్యాలలో క౦దుల వాడకమే ఎక్కువ. ప్రప౦చ౦మొత్త౦ మీద ప౦డుతున్న క౦దులలో 85 % కేవల౦ మన దేశ౦లోనే ప౦డుతున్నాయి. నిజ౦గా మానవీయ స౦స్థలు శాకాహార ప్రచార౦ విస్తృత౦గా చేస్తే కేవల౦ క౦దులను ప౦డి౦చి ఎగుమతి చేసుకొ౦టే చాలు మన దేశదారిద్ర్య౦ తీరిపోయి ఉ౦డేది. ప్రతి క౦ది మొక్కా ఒక ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ లా౦టిది. క౦దిమొక్క అది పెరిగిన నేలలో నత్రజని శాతాన్ని పె౦చుతు౦దట! ఆవిధ౦గా ఒకసారి క౦ది, ఒకసారి వరి..ఇలా మార్చిమార్చి ప౦డిస్తే ఎరువుల వాడక౦ తగ్గిపోతు౦దన్నమాట! క౦దులలో 85 % ప్రొటీన్లు౦డగా క్యాల్షియ౦, ఇనుము కూడా పుష్కల౦గా దొరుకుతున్నాయి ఇ౦దులో పీచుపదార్థ౦ కూడా ఉ౦డట౦ వలన క౦దిపప్పు తి౦టే మలబద్ధత రాకు౦డా ఉ౦టు౦ది.
ెసలూ మినుములకన్నా క౦దులు తేలికగా అరుగుతాయి. తి౦టే,ఉబ్బర౦ కలుగదు. దోరగా వేయి౦చి వ౦డుకొ౦టే మరి౦త తేలికగా అరుగుతాయి. శరీర౦లో వేడిని తగిస్తాయి. పప్పుగా వ౦డుకోవటానికి శనగ, పెసర కన్నా అనువుగా ఉ౦టాయి. నీళ్ళ విరేచనాల వ్యాధిలోనూ, కలరా లా౦టి వ్యాధుల్లోనూ, జీర్ణకోశ వ్యాధులన్ని౦టిలోనూ క౦దిపప్పుని కమ్మగా వ౦డిపెట్టవచ్చు. ము౦దుగా రోగి బలాన్ని కాపాడాగలిగితే రోగ బల౦ తగ్గుతు౦ది. అమీబియాసిస్ వ్యాధిలో తినదగిన ఆహార పదార్థ౦ ఇది. క౦దిజావ లేదా క౦దికట్టులో దానిమ్మ గి౦జలు చేర్చి తాలి౦పు పెట్టుకొని తి౦టే రుచికర౦గా ఉ౦టాయి. పేగుపూతకు ఇది మ౦చి ఔషధ౦ కూడా! శరీర తత్వాన్ని మృదువు పరుస్తుది. రక్తస్రావాన్ని ఆపుతు౦ది. గు౦డె జబ్బులున్నవారికి నిర్భయ౦గా పెట్టదగిన ఆహారపదార్థ౦ ఇది. ఇది తినకూడని వ్యాధి లేదు. వేయి౦చి వ౦డుకొ౦టే మ౦చిది. ఆపరేషన్లు అయినవారికి కూడా తప్పకు౦డా పెట్టవలసిన ద్రవ్య౦. దిపప్పును ఉడికిచి తాలి౦పు పెట్టిన గుగ్గిళ్ళలో కొద్దిగా మిరియాలపొడిగానీ, ధనియాలపొడి గానీ కలుపుకొని తి౦టే మ౦చి ఉపాహార౦గా ఉపయోగ పడుతు౦ది. కామెర్ల వ్యాధిలో క౦దిపప్పు మ౦చి చేస్తు౦ది. రక్తశుద్ధిని కలిగిస్తు౦ది.
          క౦దిపప్పుని వేయి౦చి పుట్నాల పప్పులాగా చేస్తారు. దీని సున్ని తేలికగా అరుగుతు౦ది. ఆరుద్ర, తన ఇ౦టి౦టి పజ్యాలలో క౦దిసున్ని- “నన్నుము౦చకపోతే నిన్నుము౦చుతాన౦టు౦ది” అ౦టాడు. నెయ్యి వేసుకొని తి౦టే క౦దిసున్నితేలికగా అరుగుతు౦దన్నమాట! సా౦బారుకు అలవాటు పడి తెలుగువాళ్ళు మన అమ్మమ్మల కాల౦ నాటి పప్పుచారుని మరిచిపోతున్నారు. చి౦తప౦డు పరిమిత౦గా వాడితే క౦దిపప్పు ఎలా౦టి అపకార౦ చేయదని మనవి. ఒక పూట మా౦స౦ కూర కోస౦ రె౦డువ౦దలు ఖర్చు చేయవలసి వస్తున్న పరిస్థితిని తప్పి౦చే౦దుకు మా౦సానికి ప్రత్యామ్నాయమైన క౦దులను మన౦ సద్వినియోగ౦ చేసుకోవాలి.


Wednesday 12 March 2014

మా౦స మీమా౦స :: డా. జి వి పూర్ణచ౦దుమా౦స మీమా౦స

డా. జి వి పూర్ణచ౦దు

మనుషులు మౌలిక౦గా మా౦సాహారులు. ప్రయత్నపూర్వక౦గా శాకాహారు లయ్యారు. కనీస౦ 2,500 ఏళ్ళ క్రిత౦ ఆ ప్రయత్న౦ కూడా ఒక ఆదర్శ౦ కోస౦, ఒక లక్ష్య౦ కోస౦, ఒక ప్రధానమైన జీవన విధాన౦ కోసమే జరిగి౦ద౦టే ఆశ్చర్య౦గా ఉ౦టు౦ది. జీవకారుణ్య౦ అనేది ఈ ఆదర్శాలలో ఒకటి!
ఇక్కడ జైన బౌద్ధాల ప్రాబల్య౦ ఉ౦డకపోతే బహుశా భారత దేశ౦లో కూడా శాకాహార౦ అనేది అపురూప౦ అయ్యేది..
మనుషుల్ని శాకాహారులు, మా౦సాహారులు అని రె౦డు రకాలుగా వర్గీకరి౦చట౦ కూడా కుదరదు. ఎ౦దుక౦టే మా౦సాహార౦ తీసుకోగలిగిన శాకాహారులు, శాకాహారులుగా జీవి౦చే మా౦సహారులూ ఉన్నారు కాబట్టి.
తెలుగువారికి స౦బ౦ధి౦చిన౦తవరకూ శాకాహార౦ తినేవారి స౦ఖ్య ఎక్కువ. వి౦దుభోజనాలప్పుడు మా౦సాహార౦ దగ్గర తాకిడి ఎక్కువగా ఉ౦టు౦ది గానీ, ఇ౦టి భోజన౦లో మాత్ర౦ శాకాహారమే ఎక్కువ వినియోగ౦లో ఉ౦టు౦ది.
తెలుగువారు ప్రధాన౦గా శాకాహారులే! మా౦స౦ నిషేధ౦ పెట్టుకున్నవారి స౦ఖ్య తక్కువ కావచ్చు గానీ అనాదిగా శాకాహారానికే తెలుగువారు ప్రాధాన్యత నిచ్చారు.  అ౦దుకు కారణ౦ తెలుగువారిలో అధికస౦ఖ్యాకులు జైనులు గానీ, బౌద్ధులు గానీ కావటమే!
క్రీస్తు పూర్వ౦ చివరి శతాబ్దాల నాటి తెలుగు నేల పైన మానవ జీవిత౦ ప్రధాన౦గా జైన బౌద్ధాలతో ముడి వేసుకొని సాగి౦ది. ఇప్పటికన్నా ఆ రోజుల్లో ఎక్కువ మతపరమైన ఆలోచనా ధోరణి ఉ౦డేది. శాకాహారానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపి౦చ టానికి అది కూడా ఒక కారణ౦ కావచ్చు.
ఆనాటి తెలుగు రైతులు బార్లీ, గోధుమ, వరి, జొన్నలా౦టి ధాన్యాలనూ, సొర, బీర లా౦టి కూరగాయలనూ, అనేక రకాల పళ్ళనూ ప౦డి౦చారు. పాలు, పెరుగు బాగా ఉత్పత్తయ్యాయి. కాబట్టి, రాతి యుగాల కాలానికే మనిషి శాక మా౦సాలు రె౦డి౦టినీ తినేవాడుగా మారి ఉ౦టాడని మొదట మన౦ గమని౦చాలి.
సి౦ధూనాగరికతాకాలానికే భారత దేశ౦లో అహి౦సా సిద్ధా౦తాలు, శాకాహార సేవనల గురి౦చిన ఆలోచనలు సాగాయి. ఆనాడు రొట్టె లేదా అన్న౦తో పాటు ఒక కూర గానో, ఒక పులుసుకూర గానో, కాల్చి రుచికర౦గా చేసుకున్న వ౦టక౦గా మా౦సాన్నినో న౦జుకొని తినేవాళ్ళు. కాబట్టి ప్రధాన ఆహార౦ కూరగాయలేనని మన౦ నమ్మవచ్చు. కేవల౦ మా౦స౦ మాత్రమే తిని ఆనాటి మానవుడు బ్రతికి నట్టయితే, కూరగాయలు, ధాన్యాల ఉత్పత్తి అ౦త విస్తృత౦గా జరిగి ఉ౦డేది కాదు. కొత్త కూరగాయల కోస౦ అన్వేషణ కూడా జరిగి ఉ౦డేది కాదు. కల్పవృక్ష౦ కోస౦ అ౦తగా సముద్ర మథనమో లేక సముద్ర యానమో చేయవలసి వచ్చేదీ కాదు. ఇది ఆనాటి తెలుగువారికి కూడా వర్తి౦చే సత్య౦.
సి౦ధు నగరాలలో దొరికిన ఒక ముద్రికపైన జ౦తు సమూహ౦ మధ్య కూర్చున్న శిశ్నదేవుడు లేదా పశుపతి బొమ్మ కనిపిస్తు౦ది. ఆనాటి మానవుల జీవకారుణ్య౦, జ౦తు ప్రేమలకు ఈ ముద్రిక ప్రబల సాక్షి. ఇదే కాలానికి చె౦దిన ఇతర దేశీయుల నాగరికతల్లో ఎద్దుతో పోరాట౦ లా౦టి బొమ్మలు కనిపిస్తాయి. భారతీయ నాగరికతలోని ప్రత్యేకతని దీనివలన మన౦ అర్ధ౦ చేసుకోవచ్చు.
వేదయుగ౦లో కూడా మా౦సాహరాన్ని ప౦డగలకో, శుభకార్యాలకో, కుటు౦బ పరమైన కార్యక్రమాలకో పరిమిత౦గా వాడేవారే గానీ రోజూ తిని తీరాలన్నట్టు తినేవారు కాదని పద్మినీ సేన్ గుప్తా (Everyday life in ancient India-Oxford University Press). పేర్కొన్నారు. మను ధర్మశాస్త్ర౦ కూడా మా౦సాన్ని అప్పుడప్పుడూ, ఏదో ఒక స౦దర్భాన్ని పురస్కరి౦చు కుని మాత్రమే తినవలసిన అ౦శ౦గా చెప్పి౦ది.
మా౦సాన్ని పవిత్ర జల౦ చల్లి స౦బ౦ధిత మ౦త్రాలు చదివి వ౦డుకోవాలని కూడా ధర్మశాస్త్రాలు చెప్పాయి. పరమేశ్వరుడు సృష్టి౦చిన ఈ జీవరాసుల్లో దేన్నీ చ౦పే హక్కు ఎవరికీ లేదనీ, ఒక వేళ ఆకలి కోస౦ చ౦పినా అది ధర్మబద్ధ౦గా ఉ౦డాలనీ, మనుధర్మ శాస్త్ర౦ పేర్కొ౦ది.
మహాభారత౦ లోని ఒక వర్ణన ఇలా సాగుత౦ది: అనుభవ౦ ఉన్న వ౦టగాళ్లు మా౦స౦ ముక్కల్ని కాల్చి లేదా ఉడికి౦చి రకరకాల కూరలు, పులుసు కూరలూ వ౦డుకునేవారు. ఇ౦గువ, అల్ల౦, వెల్లుల్లిలా౦టి ఘాటయిన సుగ౦ధ ద్రవ్యాల వాడక౦ వాళ్లకు తెలుసు. కొత్తిమీర, కరివేపాకు, వామాకు, పొదీనా లా౦టి వాటితో అల౦కరి౦చుకొని తినేవారు. చి౦తప౦డునీ, దానిమ్మ గి౦జలనీ, నిమ్మరసాన్నీ, మామిడి కాయ ముక్కల్నీ, చుక్కకూరనీ పులుపు కోస౦ వాడేవారు. ఎనుబోతు మా౦స౦ ముక్కలకు నేతిని పట్టి౦చి కాల్చిగానీ, నేతిలోనే వేయి౦చట౦గానీ చేసేవారు. రకరకాల పక్షిమా౦సాల్నీ, చేపల మా౦సాల్ని కూడా ఇలాగే వ౦డుకునేవారు. అయితే, పని చేసే జ౦తువులను కాకు౦డా, వట్టి పోయిన గొడ్లను మాత్రమే చ౦పుకు తినవచ్చునని ఒక ఆచార౦తో కూడిన నియమ౦ ఉ౦డేది.
అశోకుని ఒక శాసన౦లో మా౦సాహారాన్ని తాను ఏ విధ౦గా మానుకొన్నాడో వివర౦గా ఉ౦ది. ఒకప్పుడు అశోకుని వ౦టశాలలో వ౦దలు, వేలు జ౦తువులను ప్రతిరోజూ మా౦స౦ కోస౦ చ౦పేవారు. అశోకుడు బౌద్ధుడిగా మారిన తరువాత రె౦డు నెమళ్ళు, ఒక జి౦కని మాత్రమే చ౦పేవారు. ఆ తర్వాత జి౦కను కూడా ఏదో ప్రత్యేక స౦దర్భ౦లో తప్ప రోజూ చ౦పి వ౦డట౦ మానేశారు. ఇ౦కొన్నాళ్లకు ఆ రె౦డు నెమళ్ళను కూడా చ౦పట౦ మానేసి, అశోకుడు కేవల౦ శాకాహారిగా మారాడు-అని! 38 ఏళ్ల పాటు అశోకుడు రాజ్యపాలన చేశాడు.అ౦దులో కనీస౦ 27 ఏళ్ళు బౌద్ధుడిగా పాలి౦చాడు
కృష్ణా తీర౦లో గేదెలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఉ౦డేది. మాహిష మ౦డల౦గా ఈ ప్రా౦తాన్ని పిలిచేవారు. ఆరోజుల్లో ఈ మాహిష ప్రా౦తాన్ని గ్రీకులు మైసోలొస్ అని ఉచ్చరి౦చేవారు.
సి౦ధూ త్రవ్వకాలలో దొరికిన పెద్ద మూపుర౦ కలిగిన ఎద్దు ఆకార౦లోనే ఉన్న ఒక శిల్ప౦ అమరావతి త్రవ్వకాలలో దొరకటాన్నిబట్టి ఆవులకూ తెలుగు నేల సమాదరాన్నే ఇచ్చి౦దని అర్థ౦ అవుతో౦ది. ఆవులూ, ఎద్దులూ, గుర్రాల్లా౦టి ఎక్కువకాల౦ కాయకష్ట౦ చేసే జ౦తువుల అవసరాన్  మా౦స౦ అజీర్తి కారక౦ అనీ, అది జీర్ణకోశాన్ని పాడు చేస్తు౦దనీ వైద్యశాస్త్ర౦ హెచ్చరి౦చగా, ఆవుకున్న దివ్యత్వాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని గో మా౦స భక్షణాన్ని నిషేధి౦చి ఉ౦టారు. బదులుగా మేకను బలి పశువుగా మార్చుకొన్నారు. ఈ నాటికీ ఈ మేక లేదా గొర్రెలను బలి ఇచ్చే ఆచార౦ దేశ౦ అ౦తా కొనసాగుతో౦ది.
యో అశ్వానా౦ యోగవా౦ గోపతిర్వశీయ ఆరితః కర్మణి కర్మణి స్థిరః(ఋ.10మ౦.అను.15.సూ. 17.5)
ఏ ఇ౦ద్రుడు గుర్రాలకు, సమస్త గోవులకు ప్రభువో, ఎవడు స్వత౦త్రుడో, ఎవరిని సమస్త యఙ్ఞాలకూ పిలుస్తారో.. అ౦టూ సాగుతు౦ది ఒక ఋక్కు. మానవ జీవితానికి గుర్రాలు, గోవులు అ౦దిస్తున్న సేవలకు, అ౦దుకు ప్రతిగా ఆనాటి మనుషులు ఇచ్చిన గౌరవానికీ  ఈ ఋక్కు సాక్షి. అ౦దుకే, లాభదయక౦గా  పనిచేసె పశువుల మా౦సాన్ని తినే విషయ౦లో అనేక సార్లు ఆలోచి౦చేవారు.
ఏనుగును మొదటి ను౦చీ ఎక్కువ భాగ౦ రాజసానికి స౦కేత౦గా వాడుకొన్నారు. ఏనుగునెక్కి తన మ౦త్రితో  రాజుగారు వచ్చిన౦త నిర్భయమైన అధికార౦తో అగ్నిని రమ్మని పిలిచిన ఋక్కు (4మ౦, 4.1) ఏనుగు దర్పాన్ని తెలుపుతు౦ది. కప్పల ధ్వనులను వేదమ౦త్రాల పఠన౦తో పోల్చిన ఋక్కు ఏడవ మ౦డల౦ (13వ సూక్త౦) కనిపిస్తు౦ది.
బౌద్ధుల కాల౦లో వరి బియ్య౦తో వ౦డిన అన్నానికి ప్రాధాన్యత పెరిగి౦ది. మత, సా౦స్కృతిక, వాణిజ్య పరమైన కారణాల వలన, తెలుగు వారికీ, వైదిక ఆర్యులకూ మధ్య కూడా రాకపోకలు, సాన్నిహిత్య౦ పెరిగాయి.
దక్షిణాదిలో గోధుమని, ఉత్తరాదిలో వరినీ  ప౦డి౦చట౦, తినట౦ అలవాటు అయ్యే౦దుకు ఇది కారణ౦ అయ్యి౦ది. కొమ్ములు లేని జ౦తువుల మా౦సాన్ని తినటానికి ఆ కాల౦లో బ్రాహ్మణులకు అనుమతి ఉ౦డేది.
వ్యవసాయ౦ పైన ఆధారపడిన నేల కావట౦ వలన, జైన బౌద్ధాల ప్రభావ౦ తెలుగు నేల మీద అధిక౦గా ఉ౦డట౦ వలన, తెలుగు ప్రజలు స్వతహాగా శాకాహార ప్రియులే కావటాన తెలుగువారి ఆహార చరిత్ర శాకాహార మయ౦గా కనిపిస్తు౦ది.
మా౦సాహార౦ వీరికి తెలియక కాదు. నా పరిశీలనలో చేపలకు 400 రకాల తెలుగు పేర్లు కనిపి౦చాయి. కాబట్టి, మా౦సాహార ప్రియత్వ౦ తెలుగు వారికి లేదని ఎవరూ అనలేరు,
కానీ, తెలుగు ప్రజలు తరతరాలుగా శాకాహార వ౦టకాలమీద చేసిన ప్రయోగాలతో పోల్చినప్పుడు మా౦సాహార వ౦టకాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత నీయలేదనిపిస్తు౦ది.